Učivo 2. ročník FTT – fyzika

Učivo 2. ročník FTT – fyzika

Elektrostatické pole (září)

 • vlastnosti elektrického náboje
 • elektrická síla a Coulombův zákon, elektrické pole
 • vodiče a izolanty v elektrickém poli
 • kapacita vodiče, kondenzátor
 • využití kondenzátorů v praxi 

Elektrický proud v látkách (říjen – polovina listopadu)

 • vznik elektrického proudu
 • elektrický proud v kovech
 • Ohmův zákon
 • základní charakteristika polovodičů
 • vlastní a příměsové polovodiče

Magnetické pole (polovina listopadu – polovina prosince)

 • zdroje magnetického pole
 • stacionární a nestacionární magnetické pole
 • magnetické pole vodičů s proudem
 • vzájemné silové působení mezi vodičem s proudem a magnetem
 • magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů s proudem
 • magnetické pole cívky magnetické
 • vlastnosti látek
 • elektromagnetická indukce
 • Faradayův zákon elektromagnetické indukce
 • vznik střídavého proudu
 • přenos elektrické energie střídavým proudem 

Mechanické kmitání a vlnění (leden)

 • mechanický oscilátor kmitavý pohyb
 • harmonický pohyb
 • vlnění postupné příčné a postupné podélné
 • rovnice postupné vlny
 • interference vlnění
 • stojaté vlnění, chvění
 • odraz a lom vlnění

Zvukové vlnění (únor)

 • zdroje zvuku šíření zvuku
 • rychlost šíření zvuku
 • vlastnosti zvuku
 • ucho
 • infrazvuk a ultrazvuk
 • akustické vlastnosti materiálů 

Vlnová optika (březen – polovina dubna)

 • spektrum elektromagnetického záření 
 • světlo jako elektromagnetické vlnění 
 • interference světla interference na tenké vrstvě
 • difrakce světla 
 • polarizace světla  

Fyzika mikrosvěta (polovina dubna -konec května)modely atomu 

 • spektrum atomu vodíku
 • laser
 • kvantová hypotéza
 • vnitřní a vnější fotoelektrický jev
 • radioaktivita
 • jaderné reakce
 • jaderná energetika